Mise cookies

Cílem mise je zlepšení e-shopu a lepší práce s reklamou. S jejím splněním nám pomůžete tak, že misi přijmete. My pak budeme moci zpracovávat soubory cookies a zobrazovat vám takovou reklamu, která vás bude bavit. Více informací

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Obchodní podmínky e-shopu

Obchodní podmínky e-shopu

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, jehož provozovatelem je společnost TRUCK SERVICE GROUP s.r.o., Tovární 1553, 535 01 Přelouč, IČ: 60110759, DIČ: CZ60110759. Velkoobchodní dodávky jsou realizovány za jiných podmínek.

Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží stanovené společností TRUCK SERVICE GROUP s.r.o. (dále jen prodávající, nebo TRUCK SERVICE GROUP). Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka Zboží prodávané, pokud se nejedná o zboží nově vyrobené, je zbožím dlouhodobě skladovaným, což kupující bere na vědomí. Toto zboží může mít tyto nedostatky: nepevnost, poškození celistvosti, vady způsobené skladováním, opotřebení jednotlivých částí, odlišná barevnost, nesprávná konzistence, prošlé doby min. trvanlivosti, neúplnost souboru zboží apod., což kupující akceptuje. Prodávající neodpovídá za vady zboží, na které kupujícího upozornil.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých registračním formulářem předepsaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího - pod podmínkou zaplacení kupní ceny - jeho převzetím.

Vyplněním registračního formuláře či odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech, s daty je zacházeno v souladu s platnými právními předpisy, zejména obecným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Prodej zboží s omezením - podle platných zákonů je nákup některých druhů zboží omezen dosažením věku 18-ti let. Jedná se o následující skupiny zboží: pyrotechnické prostředky (dýmovnice, bezpečnostní svíce, atp.) a sebeobranné prostředky (paralyzéry, sebeobranné spreje) z tohoto důvodu, toto zboží nezasíláme, je možné jej zakoupit v našem kamenném obchodě.

Prodej znehodnocených zbraní je povolen pouze osobám starším 18 let. Respektujte, prosím, nařízení a při nákupu tohoto zboží napište v objednávce do poznámky následující prohlášení: "Prohlašuji, že splňuji podmínku pro nákup znehodnocených zbraní, jsem osobou starší 18 let." Bez tohoto prohlášení Vám nebude zboží zasláno.

Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem uvedl o své osobě, jsou pravdivé a že jsem tedy ke dni odeslání mojí objednávky osobou starší 18 let a plně způsobilou k právním úkonům. Jsem si vědom, že se v případě uvedení nepravdivých údajů dopouštím porušení ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, za což mohu být sankcionován dle ustanovení zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích na úseku všeobecné vnitřní správy. Zároveň jsem si vědom toho, že odpovídám společnosti TRUCK SERVICE GROUP s.r.o. za případnou škodu, která by jí vznikla v souvislosti s realizací mojí objednávky, pokud bych v ní uvedl nepravdivé údaje.

 

Platební podmínky a expediční lhůty

Veškeré zboží, které je na skladě, je expedováno třetí až sedmý pracovní den po obdržení objednávky, v případě osobního odběru bude zboží připraveno během tří pracovních dnů a zákazník bude o možném odběru informován e-mailem.

V případě objednávek ze zahraničí může vzhledem na nutnost určení poštovného a celní odbavení zásilek dojít k prodloužení expediční lhůty o další dva až tři dny.

TRUCK SERVICE GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník informován e-mailem, nebo telefonicky.

Pokud část objednaného zboží buď není momentálně skladem, nebo je nutné jeho objednání od výrobce, celou objednávku pozastavíme a zákazníka informujeme o přibližném možném termínu vyřízení celé objednávky. Zákazník nás na základě této informace může požádat o zaslání té části zboží, která je skladem, v rámci lhůty stanovené obchodními podmínkami a zbytku, jakmile bude k dispozici. V tomto případě však zákazník hradí poštovné za obě zásilky.

Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován na stránce druhy plateb, poštovné a balné.

Ke každé zásilce je přiložena faktura.

 

Nedoručené zásilky

Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (pošta adresáta nenašla, nevyrozuměla o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, ap.), odešleme zákazníkovi zprávu e-mailem s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu 7 dnů od odeslání zprávy.

Jestliže nás zákazník požádá o opětovné odeslání zásilky, doúčtujeme k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek a poštovné jako při prvním odeslání.

Opětovné odeslání nedoručené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem.

Pokud zákazník na naši výzvu v navrženém termínu neodpoví, objednávku stornujeme. V tomto případě bude další nákup zákazníka v e-armyshopu možný pouze po zaplacení zboží předem (převodem nebo složenkou). Jestliže platba proběhne v pořádku, toto platební omezení pro další objednávky zrušíme.

 

Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetové prodejny TRUCK SERVICE GROUP s.r.o. a právním řádem platným v České republice.

Reklamační řád internetové prodejny je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

Zrušení objednávky ze strany zákazníka

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1  občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.
V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v  mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a  podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a  jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů
 • ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s  předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Kupující může zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla expedována. Zrušení je možné provést elektronicky e-mailem na eshop@truckservice.group

 

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech.

 • objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo je dlouhodobě nedostupné a nelze je nahradit jiným modelem
 • objednanou velikost použitého zboží není možné sehnat
 • cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena a  kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje

V  případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato vrácena v hotovosti nebo převedena na jeho účet v  nejkratším možném termínu.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného a balného) uvedenou na stránkách internetové prodejny, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

Prodávající je v souladu s ustanovením § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  oprávněn jednostranně změnit obchodní podmínky. V tomto případě o změnách neprodleně informuje kupujícího, který má právo změnu odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět.

Tyto obchodní podmínky se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2079 a násl.

 

ZPĚTNÝ ODBĚR POUŽITÝCH PNEUMATIK, ELEKTROZAŘÍZENÍ, PŘENOSNÝCH BATERIÍ A  AKUMULÁTORŮ

Společnost TRUCK SERVICE GROUP s.r.o. plní své vybrané povinnosti související mj. se zpětným odběrem použitých přenosných baterií, akumulátorů, elektrozařízení a pneumatik na základě smluv uzavřených s kolektivními systémy:

 

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat své použité výrobky (elektrozařízení, přenosné baterie a akumulátory, pneumatiky).

Spotřebitel má v systému nakládání s použitými výrobky zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem, bateriemi nebo pneumatikami. Tyto použité nepotřebné výrobky nepatří do kontejnerů na komunální odpad.

Zpětný odběr použitých elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů:

Použité elektrozařízení, přenosné baterie a akumulátory můžete bezplatně odevzdat v místě jejich nákupu (na adrese kamenné prodejny společnosti TRUCK SERVICE GROUP s.r.o.) nebo na místech zpětného odběru nebo odděleného sběru kolektivního systému REMA. Bližší informace o místech zpětného odběru a o dalších možnostech zpětného odběru použitých přenosných baterií, akumulátorů a elektrozařízení naleznete na internetových stránkách kolektivního systému www.remasystem.cz .

Jak se zbavit starého spotřebiče, přenosné baterie nebo akumulátoru?

 • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě společnosti REMA Systém, která je určena pro zpětný odběr: http://www.remasystem.cz/sberna-mista/
 • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr: https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
 • případě množství do 20 kg je možné využít službu re:BALÍK
 • v případě množství nad 20 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ
 • v místě prodeje na adrese kamenné prodejny společnosti TRUCK SERVICE GROUP s.r.o.

Další informace související se zpětným odběrem použitých elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů naleznete na:

http://www.remasystem.cz/wp-content/uploads/documents/rema-battery/pro-verejnost/01.pdf